Ežero Gelmės
 1. Pardavėjas – Reda Daukšienė, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1046110 – toliau
  asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Pardavėjas“.
 2. Svetainė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.ezerogelmes.lt.
 3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas
  nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų
  amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra
  emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
 4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi ezerogelmes.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius
  duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (paskyra).
 5. Prekės – visos ezerogelmes.lt Pirkėjui teikiamos prekės (gaminiai kiti šią savoką atitinkantys
  produktai).
 6. Paslaugos – visos ezerogelmes.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
 7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri
  pirmą kartą įvedama registruojantis ezerogelmes.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
 8. Užsakymas – Pirkėjo pasirinktų Prekių/ Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
 9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu,
  kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant
  tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio,
  fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens
  duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis ezerogelmes.lt
  elektronine parduotuve.
 11. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus
  numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima
  identifikuoti asmenį.
 12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti
  Pirkėjams Prekes/ Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  II. BENDROSIOS NUOSTATOS
 13. Ezerogelmes.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo,
  kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis ezerogelmes.lt siūlomomis Paslaugomis.
 14. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti ezerogelmes.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo
  neteisėto naudojimo.
 15. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Privatumo politika, kai užpildydami registracijos
  formą, pateikdami pranešimą dėl informacijos pateikimo ar užsakymo formą pažymi, kad
  sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
 16. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą
  Pardavėjo internetiniame puslapyje ezerogelmes.lt, užtikrinant 2016 m. Balandžio 27 d.
  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
  tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos
  Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų
  laikymąsi ir įgyvendinimą.
 17. Pardavėjas renka Pirkėjo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu
  paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Pardavėjo prekybos vietą,
  prisiregistravęs prie Pardavėjo internetinio puslapio ezerogelmes.lt ar naudodamasis Pardavėjo
  internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).
 18. Pirkėjas gali atlikti pirkimo ezerogelmes.lt veiksmus prisiregistravęs prie ezerogelmes.lt, taip pat
  neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos
  Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą.
  Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
 19. Asmenys, norintys registruotis ezerogelmes.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (I)
  Vardas; (II) Pavardė; (III) El. paštas; (IV) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra.
  Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų
  teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu koreguoti ir
  (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.
 20. Pirkėjas turi teisę kreiptis į ezerogelmes.lt elektroninio pašto adresu info@ezerogelmes.lt dėl
  Paskyros panaikinimo.
 21. Pirkėjui pateikti asmens kodą ezerogelmes.lt iš Pirkėjo reikalauja tik Pirkėjui išsimokėtinai
  užsakant ezerogelmes.lt Prekes/Paslaugas ir tik tokiam tikslui, jog duomenys būtų perduoti
  lizingo bendrovei (bankui).
 22. Pardavėjo internetiniame puslapyje ezerogelmes.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš
  Pardavėjo partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti
  dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Pirkėjai patenka, rinkdamiesi nuorodos
  internetiniame puslapyje ezerogelmes.lt, turi savo privatumo politikas ir Pardavėjas neprisiima
  jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Pirkėjams susipažinti su
  šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius
  duomenis.
  III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 23. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP
  adresas ezerogelmes.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai ezerogelmes.lt suteikia
  Pirkėjui teisę registruojantis ezerogelmes.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar
  nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP
  adresas ezerogelmes.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 24. Jeigu Pirkėjas po Prekių/Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3
  dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros
  tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios ezerogelmes.lt ir Paskyros lange turi
  nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais
  Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu ezerogelmes.lt ir nurodyti, kad nepageidauja
  gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių.
 25. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant
  tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje ezerogelmes.lt teikiamas Prekes/
  Paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus
  tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
 26. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė
  – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
 27. Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens
  paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio
  pirkimo Svetainėje dienos.
 28. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims,
  išskyrus šiuos atvejus:
  6.1. Jeigu yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  6.2. Pardavėjo partnerius, teikiančius gaminių pagaminimo, transportavimo, tiekimo,
  distribucijos arba kitas, su Pirkėjo užsakytų Prekių/ Paslaugų tinkamu įvykdymu
  susijusias paslaugas;
  6.3. Pardavėjastaip pat gali perduoti Pirkėjo Asmens duomenis tretiesiems asmenims,
  kurie Pardavėjo vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti
  teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Pardavėjas yra pasirašiusi
  atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios
  asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią
  perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  6.4. Visais kitais atvejais, Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti
  atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto
  asmens duomenis Pardavėjas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos
  institucijoms, joms pareikalavus.
 29. Nepaisant to, kad Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų
  duomenis, Pardavėjas negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei
  parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Pirkėjo
  rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Pardavėjas taiko itin griežtas Pirkėjo Asmens
  duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų
  užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 30. Pardavėjas tai pat naudoja Pirkėjų, įsigijusių Prekes/Paslaugas elektroniniu būdu,
  kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Pardavėjo klientų
  pasitenkinimą Pardavėjo veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Pardavėjo veiklos kokybę.
  Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra
  anonimiški. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių, jis
  gali informuoti Pardavėją apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu
  info@ezerogelmes.lt.
 31. Pardavėjo internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Pirkėjo
  apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Pirkėjas pasiekia
  internetą, adresas; (ii) Pirkėjo apsilankymo Pardavėjo internetiniame puslapyje data ir
  laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Pirkėjas aplanko būdamas Pardavėjo
  internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Pirkėjo
  kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos
  nustatymai. Jei Pirkėjas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys,
  leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines
  (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Pardavėjo internetiniam
  puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir
  Pardavėjo internetiniam puslapiui administruoti. Pirkėjas šiuos duomenis savanoriškai
  pateikia naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Pardavėjo
  internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Pardavėjo internetiniame puslapyje.
  IV. PIRKĖJO TEISĖS
 32. Pirkėjas turi šias pagrindines teises:
 33. 1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
 34. 2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 35. 3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Pirkėjo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja
  Pardavėjas
 36. 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys.
 37. Pirkėjas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį
  dokumentą), turi teisę susipažinti su Pardavėjo svetainėje esančiais ir tvarkomais Pirkėjo
  asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens
  duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Pardavėjas gavusi Pirkėjo
  prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos
  pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis
  tokia pat forma, kokia kreipėsi Pirkėjas arba Pirkėjas sutiko gauti informacija apie
  duomenis kitu Pardavėjo pasiūlytu būdu.
 38. Pirkėjas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Pardavėjo
  surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@ezerogelmes.lt arba registruotu
  paštu Pardavėjo adresu Ž. Pusjė g. 24-6, Vilnius.
 39. Jeigu Pirkėjas yra registruotas Pardavėjo internetinio puslapio ezerogelmes.lt vartotojas,
  peržiūrėti ir redaguoti Pardavėjo internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją
  ir susisiekimo su Pirkėju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Pardavėjo
  internetinio puslapio ezerogelmes.lt skiltyse arba puslapiuose.
 40. Pirkėjas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su
  Privatumo politika. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti Prekių Paslaugų
  elektroninėje parduotuvėje ezerogelmes.lt, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini
  siekiant tinkamai suteikti ir (ar) pristatyti Pirkėjo pageidaujamas Prekes/ Paslaugas.
 41. Prekių/ Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Pardavėjo darbuotojai arba kurjeriai gali
  Pirkėjo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik
  tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens
  tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 42. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte
  numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Pardavėjo serveryje
  iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo: (i)
  Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar
  kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų
  tyrimas; (iii) Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu
  Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie
  duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 43. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo
  pateikiami Asmens duomenys svetainėje ezerogelmes.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių
  neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii)
  Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 44. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi
  Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali
  prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris
  papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi ezerogelmes.lt puslapiai, kurie reikalauja
  Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
 45. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie ezerogelmes.lt Slaptažodį ir
  prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems
  tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius
  asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto
  apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
 46. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi
  pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą
  Pardavėjui registruotu paštu adresu Ž. Pusjė g. 24-6, Vilnius.; (ii) Išsiųsdamas tokį
  prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@ezerogelmes.lt
 47. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja
  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 48. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu ezerogelmes.lt
  puslapyje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai
  visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant ezerogelmes.lt, ir
  sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie ezerogelmes.lt esant naujai
  Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
 49. Pardavėjas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Pardavėjo internetinio puslapio
  vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 50. Pardavėjas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Pardavėjo internetinio puslapio
  funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Pardavėjo
  internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
  Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų
  subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Pardavėjo internetiniu
  puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų
  subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto
  kompiuterinei sistemai.
 51. Užsiregistravęs Duomenų subjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir
  (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo internetiniame puslapyje ezerogelmes.lt
  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Pardavėjo
  internetinio puslapio naudodamasis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis,
  Pardavėjas šį asmenį laiko Duomenų subjektu.
 52. Pirkėjų klausimai, komentarai, pasiūlymai, pastebėjimai bei pageidavimai, susiję su
  Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@ezerogelmes.lt.
Ežero Gelmės
© 2024 Ezerogelmes.lt