Ežero Gelmės

Saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklės

 1. Naudojant plaukiojimo priemones draudžiama teršti vandenį, ardyti krantus, gadinti hidrotechninius statinius.
 2. Arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų, paplūdimių ir maudyklų teritorijų savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.
 3. Plaukiojimo priemonėmis draudžiama įplaukti į maudyklų teritorijas.
 4. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis, vilkėti gelbėjimo liemenes privaloma:

4.1. vaikams iki 12 metų – visais atvejais;

4.2. sustiprėjus vėjui iki 5 balų (5 m/s);

4.3. esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis.

 1. Tėvai yra pilnai atsakingi už nepilnamečių vaikų elgesį ir saugumą.
 2. Bendras plaukiančiųjų svoris (baidarės apkrova) negali viršyti 200 kg.
 3. Plaukiojimo priemonių naudotojams draudžiama:

7.1. Plaukti apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų, plaukiojimo priemonėje vežti neblaivius asmenis, alkoholį ar kitas draudžiamas medžiagas. Kilus įtarimui dėl plaukiančiųjų blaivumo siūlome pasitikrinti blaivumą mūsų alkotesteriu atsisakius tai padaryti pasiliekame teisę neleisti plaukti ir negrąžinti pinigų už rezervaciją. Nesutinkant su alkotesterio parodymais siūlome kviesti policiją oficialiam blaivumo nustatymui.

7.2. Rūkyti baidarėje arba naudoti šilumos šaltinius, kurie gali sukelti ugnį ar kaitrą.

7.3. Maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant.

7.4. Bandyti įlipti į baidarę iš vandens, esant didesniam nei 50 cm vandens gyliui.

7.5. Bandyti įsiūbuoti baidarę, sudarant galimybę apsiversti.

7.6. Stovėti plaukiojimo priemonėje.

7.7. Naudoti baidarę avint avalynę.

7.8. Tempti baidarę sekluma, krantu.

7.9. Ant baidarės korpuso dėti aštrius daiktus galinčius ją subraižyti (subraižymas laikomas turto sugadinimu).

7.10. Plukdyti gyvūnus.

7.11. Perleisti baidarę ar kitą turtą tretiesiems asmenims.

_____________________________________

Nuomos sutartis – susipažinimas su taisyklėmis perkant rezervacijas laikomas sutarties sudarymu (pasirašymu).

 1. Sutarties objektas.

Pagal šią Sutartį Reda Daukšienė vykdanti veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1046110, toliau Nuomotojas, įsipareigoja Nuomininkui, ir kartu su juo vykstantiems tretiesiems asmenims baidarę ir kt. inventorių̨ (toliau – Inventorių̨) laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį.

 1. Šalių įsipareigojimai, atsakomybė.

2.1. Nuomininkas privalo naudotis išsinuomotu Inventoriumi pagal šią Sutartį ir Inventoriaus paskirtį.

2.2. Nuomos Sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui Inventorių̨ tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą̨.

2.3. Kai Nuomininkas pataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių, jis turi atlyginti Nuomotojui Inventoriaus remonto išlaidas pagal 4 punktą, bei kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.

2.4. Kai Nuomininkas nepataisomai pablogina išsinuomotą Inventorių arba Inventoriaus Nuomotojui iš viso negrąžina, jis turi atlyginti Nuomotojui žalą pagal šios Sutarties 5 punkte nurodytą Inventoriaus vertę bei atlyginti kitus Nuomotojo patirtus nuostolius.

2.5. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 4 – 5 punkte nurodytos išlaidos Nuomotojui atlyginamos ne vėliau kaip 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpyje po šios Sutarties pabaigos.

 1. Kitos sąlygos.

3.1. Ši Sutartis yra ir priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo Nuomininkas patvirtina, kad Nuomotojas jam perdavė Sutarties sąlygas bei paskirtį atitinkančios būklės Inventorių, o Nuomotojas garantuoja, kad Nuomininkui perduotas Inventorius yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomotas.

3.2. Ši Sutartis yra ir saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklių išklausymo patvirtinimo aktas: prieš perduodamas Inventorių Nuomotojas paaiškino, o Nuomininkas bei su juo esantys tretieji asmenys suprato išnuomoto Inventoriaus saugaus eksploatavimo, naudojimo sąlygas bei saugaus elgesio paslaugų teikimo metu taisykles ir įsipareigojo jų laikytis. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų asmeninį turtą, sveikatą ir gyvybę atsako pats Nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.

3.3. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esančiu trečiųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie neserga jokiomis ligomis ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, kuriems gali turėti neigiamos įtakos naudojimasis išsinuomotu Inventoriumi. Sutarties Šalys sutaria, kad už Nuomininko ar kartu su juo esančių trečiųjų asmenų sveikatos sutrikimus naudojimosi išsinuomotu Inventoriumi pasekoje atsako pats Nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.

3.4. Ši Sutartis yra ir Nuomininko bei su juo esančiu trečiųjų asmenų patvirtinimas Nuomotojui, kad jie įsipareigoja nesinaudoti išsinuomotu Inventoriumi apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų, nevartoti alkoholio, narkotinių ir kitų panašių preparatų prieš kelionę ir visos kelionės metu. Sutarties Šalys sutaria, kad už visas neigiamas pasekmes, atsiradusias šių nuostatų nesilaikymo pasekoje atsako pats Nuomininkas ir su juo kartu esantys tretieji asmenys, o Nuomotojas nuo šios atsakomybės Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po jos galiojimo pabaigos atleidžiamas.

3.5. Šalys patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šia Sutartimi, suprato visas jos nuostatas ir įsipareigoja jų laikytis

3.6. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.7 Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi lietuvių kalba, kuris lieka Nuomotojui.

 1. Atsarginių dalių kainininkas, jeigu apgadinti:

Irklas –20 €; Liemenė –15 €; Valtis – nuo 50 €; Akumuliatorius nuo 20 €; Apšvietimo įranga nuo  30 €; GPS sekimo įranga nuo 50 €; Valties apvertimas kai sušlampa įranga – 30 €;

 1. Visiškai nepataisomo ar negrąžinto Inventoriaus vertė:

Irklas –40 €; Gelbėjimosi liemenė –30 €; Skaidri valtis ir visos susijusios išlaidos – nuo 800 € ; Akumuliatorius 35 €; Apšvietimo įranga nuo  60 €; GPS sekimo įranga 80 €;

Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas pažymi, kad susipažino su saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 1. Saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklės:
 2. Naudojant plaukiojimo priemones, draudžiama teršti vandenį, ardyti krantus, gadinti hidrotechninius statinius.
 3. Arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų, paplūdimių ir maudyklų teritorijų savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.
 4. Draudžiama plaukiojimo priemonėmis įplaukti į maudyklų teritorijas.
 5. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis, vilkėti gelbėjimo liemenes privaloma:

4.1. vaikams iki 12 metų – visais atvejais;

4.2. sustiprėjus vėjui iki 5 balų (5 m/s);

4.3. esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis.

 1. Tėvai yra pilnai atsakingi už nepilnamečių vaikų elgesį ir saugumą. 
 2. Bendras plaukiančiųjų svoris (valties apkrova) negali viršyti 200 kg
 3. Plaukiojimo priemonių naudotojams draudžiama:

7.1. Plaukti apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų, plaukiojimo priemonėje vežti neblaivius asmenis, alkoholį ar kitas draudžiamas medžiagas. Kilus įtarimui dėl plaukiančiųjų blaivumo siūlome pasitikrinti blaivumą mūsų alkotesteriu atsisakius tai padaryti pasiliekame teisę neleisti plaukti ir negrąžinti pinigų už rezervaciją. Nesutinkant su alkotesterio parodymais siūlome kviesti policiją oficialiam blaivumo nustatymui.

7.2. Rūkyti valtyje arba naudoti šilumos šaltinius, kurie gali sukeltį ugnį ar kaitrą. 

7.3. Maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant.

7.4. Bandyti įlipti į valtį iš vandens, esant didesniam nei 50 cm vandens gyliui. 

7.5. Bandyti įsiūbuoti valtį, sudarant galimybę apsiversti.

7.6. Stovėti plaukiojimo priemonėje.

7.7. Naudoti valtį avint avalynę.

7.8. Tempti valtį sekluma, krantu.

7.9. Ant valties korpuso dėti aštrius daiktus galinčius ją subraižyti (subraižymas laikomas turto sugadinimu).

7.10. Plukdyti gyvūnus.

7.11. Perleisti valtį ar kitą turtą tretiesiems asmenims.

__________________________________

Glaustos rezervacijų įsigyjimo ir panaudojimo taisyklės

Įsigyjant rezervacijas ir sutinkant su saugaus elgesio taisyklėmis bei pasirašant nuomos sutartį, sutinkate su rezervacijų įsigyjimo ir panaudojimo bei pinigų grąžinimo taisyklėmis.

Rezervuojant laiką (apmokant rezervacijas), pasirinktu laiku Jums rezervuojamas inventorius. Pasirinkus savarankišką plaukimą ir vėluojant atvykti pasirinktu laiku – plaukimo (paslaugos teikimo trukmė) mažėja proporcingai vėlavimo laikui. Pasirinkus plaukimą su grupe (plaukimas su gidu, turas ir kitą) pavėlavus atvykti plaukti galimybės nebėra, pinigai už rezervacijas negrąžinami, plaukimo laikas nėra perkeliamas. Jeigu įsigijus rezervaciją į plaukimą neatvykstama visai – pinigai negrąžinami ir plaukimo laikas nekeičiamas. Aptarnavimo mokestis nėra grąžinamas.

Įsigijus rezervacijas plaukimui, kai pasirinktu laiku oro sąlygos yra nepalankios, informuojame rezervacijų pirkėjus nurodytais kontaktais. Tuomet galima pasirinkti pinigų grąžinimą arba plaukimo laiko perkėlimą. Pinigai grąžinami į pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Atvykus į plaukimą būtina turėti rezervaciją su jo numeriu. Jį galima atsispausdinti arba parodyti telefono ekrane.

Įsigyjant rezervacijas išrašomos sąskaitos faktūros nurodytais rekvizitais. Jeigu reikalinga sąskaita įmonei, nurodykite rekvizitus pastabose arba susisiekite ne vėliau kaip rezervacijų pirkimo dieną info@ezerogelmes.lt

Įsigyjant rezervacijas arba dovanų kuponus yra taikomas €0.50 aptarnavimo mokestis. Šis mokestis nėra grąžinamas atšaukus plaukimą dėl prastų oro sąlygų.

Informacija atnaujinta 2021-06-15

 1. REZERVACIJŲ ĮSIGYJIMO TAISYKLĖS
 2. Elektroninė rezervacija – Svetainės www.ezerogelmes.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninę rezervaciją. Įsigyjant rezervaciją būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją – nurodytu el. paštu bus išsiųstas užsakymo numeris su Jūsų kontaktine informacija. Paslaugų teikimo vietoje reikės pateikti užsakymo numerį ir asmens dokumentą.

Rezervacija pasinaudoti galima tik vieną kartą. Rezervacijos savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo rezervacijos. Rezervacijos nukopijavimo atveju paslaugą gauna asmuo, pirmas pateikęs užsakymo numerį ir asmens dokumentą įėjimo kontrolės vietoje.

Rezervacijas kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys rezervacijas gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu rezervacijų disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti rezervacijoje nurodyta paslauga.

Elektroninių rezervacijų grąžinimo atveju (jei renginys atšaukiamas arba paslauga negali būti suteikta dėl netinkamų oro sąlygų) pardavėjas turi teisę paprašyti pirkėjo pateikti asmens dokumentą –duomenys jame turi sutapti su rezervacijos duomenimis.

 1. Pagrindinė informacija

Norėdami su mumis susisiekti, rašykite el. pašto adresu info@ezerogelmes.lt arba skambinkite: telefonu +370 625 25262.

Rezervacijos nėra keičiamos ir pinigai už rezervacijas nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys (plaukimas) atšaukiamas arba keičiama renginio data, kai nebūna galimybės teikti paslaugos dėl prastų oro sąlygų; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka).

Informaciją apie rezervacijų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir kitas atsiskaitymo sąlygas pateikia interneto svetainėje www.ezerogelmes.lt arba tiesiogiai susisiekus su bendrove.

Reda Daukšienė vykdanti veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1046110 taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

Pirkdami rezervacijas internetu www.ezerogelmes.lt, galite atsiskaityti SEB, Swedbank, DNB, Nordea bei Šiaulių bankų internetinės bankininkystės sistemomis bei kreditinėmis kortelėmis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti keičiami ar ribojami be papildomo įspėjimo.

Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą, kreipkitės el. paštu: info@ezerogelmes.lt

 1. Rezervacijų grąžinimas

Rezervacijos yra nekeičiamos ir atgal negrąžinamos:

todėl kiekvieną kartą prieš perkant rezervacijas apsvarstykite, ar galėsite atvykti į pasirinktu laiku ir kokio kiekio baidarių Jums reikia. Reda Daukšienė vykdanti veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1046110 taip pat neatsako, jei rezervacija dėl Jūsų kaltės buvo pamesta ar sugadinta ir dėl to prarado savo funkcionalumą.

Rezervacijų grąžinimas ir keitimas plaukimo atšaukimo ar datos pasikeitimo atvejais:

Atšaukiant plaukimą dėl prastų oro sąlygų ar kitų priežasčių kai nėra galimybės saugiai teikti paslaugą, rezervaciją galima atšaukti per 14 dienų nuo neįvykusio plaukimo datos:

tokiu atveju norint susigrąžinti pinigus už rezervaciją, prašome atsiųsti grąžinimo prašymą el. paštu info@ezerogelmes.lt

Norint pasirinkti kitą plaukimo datą per 14 dienų nuo neįvykusio plaukimo datos prašome informuoti info@ezerogelmes.lt gausite analogišką rezervaciją kainai vertės kuponą, kurį galėsite išnaudoti iki sezono pabaigos. Šią sumą galima išnaudoti per kelis kartus ne vėliau kaip iki 2021-09-01

 1. DOVANŲ KUPONŲ TAISYKLĖS
 2. „Ežero Gelmės” dovanų kuponą (toliau – Dovanų kuponas) galima įsigyti interneto svetainėje www.ezerogelmes.lt
 3. Dovanų kupono vertė: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 arba 100 Eur.
 4. Dovanų kuponas galioja paslaugoms, kurios parduodamos interneto svetainėje www.ezerogelmes.lt
 5. Aptarnavimo mokestis nėra įskaičiuojamas į kupono nominalią vertę.
 6. „www.ezerogelmes.lt“ Dovanų kuponas suteikia klientui teisę įsigyti bet kurias „www.ezerogelmes.lt“  e-parduotuvėje www.ezerogelmess.ltparduodamas paslaugas.
 7. Dovanų kuponas nėra vardinis.
 8. Dovanų kuponas galioja iki sezono pabaigos (einamųjų metų rugsėjo pirmos dienos), nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Nepanaudota Dovanų kupono vertė ar jos dalis negrąžinama. Kupono vertę galima išnaudoti per kelis kartus iki kupono galiojimo pabaigos.
 9. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo ir pardavėjo prievolės pasibaigia.
 10. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.ezerogelmes.lt, tačiau Pirkėjui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Pirkėjams rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausiomis Dovanų kupono naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.ezerogelmes.lt.
 11. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos.
 12. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas, platinamas svetainėje www.ezerogelmes.lt.lt.
 13. Dovanų kuponus klastoti, kopijuoti, dauginti, taip pat naudoti ar juos įgyti bet kokiu kitu neteisėtu būdu yra griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys Dovanų kuponus, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius*. šių pažeidimų atveju, mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu Dovanų kuponu disponuojančiam asmeniui gali būti panaikinta teisė pasinaudoti Dovanų kupone nurodyta paslauga įsigyti rezervacijas.
 14. Kilus papildomiems klausimams dėl Dovanų kupono, kreipkitės el. paštu: info@ezerogelmes.lt

III. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Visi ginčai su Reda Daukšiene, vykdančia veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1046110, sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.
Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 1. INTERNETNĖS REZERVACIJŲ PARDUOTUVĖS WWW.EZEROGELMĖS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS 

Bendrosios nuostatos

Šios sutarties (toliau – Sutartis) šalimis laikomi  Reda Daukšienė, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1046110, kaip elektroninės prekybos sistemos „www.ezerogelmes.lt“ administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis rezervaciją ar kuponus elektroninės prekybos sistemoje „www.ezerogelmes.lt“ (toliau – Pirkėjas).

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai „www.ezerogelmes.lt“ Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamos užsakytos rezervacijos ar kuponų pardavimo ir pristatymo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.

Pirkėjas įsipareigoja

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, o įsigydamas rezervaciją ar kuponus be registracijos privalo nurodyti teisingus duomenis, už kurių tikslumą yra atsakingas pats Pirkėjas. Pirkėjas, naudodamasis „www.ezerogelmes.lt“, sutinka su Sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

Pirkėjo perkamų rezervacijų ar kuponų kaina pateikiama elektroninės prekybos sistemoje „www.ezerogelmes.lt“ prieš pasirenkant Pirkėjo krepšelio apmokėjimo būdą. Rezervaciją, kuponų ir/ar kitų paslaugų kainos yra pateikiamos atskirai. 

Šalių atsakomybė

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei registracijos, rezervacijų ar kuponų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. Tarpininkas taip pat neatsako už rezervacijų ar kuponų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

Konfidencialumas

Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus renginių paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį paslaugų pardavimą ir pristatymą) Pirkėjo užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.
Sutartyje numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Baigiamosios nuostatos

Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje.

Informacija atnaujinta 2021-06-15

Ežero Gelmės
© 2024 Ezerogelmes.lt